Wat zijn de sociale gevolgen van corona?

Hoe ontwikkelt de arbeidsparticipatie zich?

Het percentage mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk is in maart gedaald naar 69,1. Dit is de sterkste daling in 6 jaar tijd. In januari en februari piekte de arbeidsparticipatie nog met 69,3 procent. Ondanks de daling in maart nam het aantal werkenden over de afgelopen 3 maanden nog wel toe, met gemiddeld 4 duizend per maand.
Lees meer

Hoe hoog was het baanverlies in maart?

In maart waren er 283 duizend personen zonder werk die drie maanden eerder, in december, nog betaald werk hadden. In februari en januari was dit baanverlies lager (259 duizend). De stijging van het aantal baanverliezers kwam vooral doordat meer mensen vanuit werk uitstroomden naar de niet-beroepsbevolking. Zij waren niet op zoek naar werk en/of niet op korte termijn beschikbaar voor werk.
Lees meer

Hoeveel mensen waren in maart werkloos?

In maart waren er 273 duizend werklozen, dat komt neer op 2,9 procent van de beroepsbevolking. Dat is hetzelfde percentage als in februari. Het werkloosheidscijfer omvat mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. In maart waren relatief veel mensen gestopt met betaald werk, maar niet op zoek en/of direct weer beschikbaar, waardoor het werkloosheidspercentage gelijk bleef.
Lees meer

Hoeveel is het aantal WW-uitkeringen gestegen?

In totaal registreerde UWV eind maart 250 duizend lopende WW-uitkeringen, 10 duizend meer dan in februari (+4,3 procent). Vergeleken met een jaar eerder ligt het aantal WW-uitkeringen 6,5 procent lager. In maart verstrekte UWV 38 duizend nieuwe WW-uitkeringen. Dat zijn 11 duizend meer nieuwe uitkeringen dan in februari (+42,3 procent). Het aantal nieuwe uitkeringen nam vooral flink toe bij jongeren tot 25 jaar (+185 procent).
Lees meer

In welke sectoren is het aantal nieuwe WW-uitkeringen het meest gestegen?

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen steeg in maart ten opzichte van februari bij het merendeel van de sectoren. Van een bovengemiddeld sterke stijging was sprake bij de horeca en catering (+224 procent), uitzendbedrijven (+143 procent) en de cultuursector (+94 procent).
Lees meer

Hoe ontwikkelt de criminaliteit zich?

In maart 2020 registreerde de politie bijna 7 duizend minder misdrijven dan in maart 2019. De politie registreerde bijna 750 woninginbraken minder dan een jaar eerder. Dit is een afname van 25 procent. Het aantal mensen dat in maart aangifte deed van zakkenrollerij daalde vergeleken met vorig jaar met 41 procent naar ongeveer 700.
Data.politie.nl: Geregistreerde misdrijven en aangiften

In welke beroepen komen werknemers in contact met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal?

Laboranten kwamen in 2019 het meest van alle werknemers in contact met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal, gevolgd door medisch praktijkassistenten, gespecialiseerd verpleegkundigen, mbo-verpleegkundigen en artsen. In totaal kwam 6 procent van de werknemers vaak of altijd in contact met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal.
Lees meer

In welke beroepen ontmoeten werknemers voortdurend andere mensen?

Gespecialiseerd verpleegkundigen of kappers en schoonheidsspecialisten ontmoetten in 2018 het meest andere mensen. Ruim 90 procent van de werknemers in deze beroepsgroepen ontmoette in 2018 tijdens het werk vaak of voortdurend anderen.
Lees meer

Hoeveel werknemers hebben een onzeker dienstverband?

In 2019 had 72,3 procent van de flexibele werknemers in Nederland een minder zeker dienstverband, dat komt neer op 1 391 duizend flexwerknemers. Dit zijn werknemers met korte tijdelijke contracten, uitzendcontracten, oproepcontracten of wisselende uren, die meer risico lopen op baan- en inkomensverlies wanneer het slechter gaat bij het bedrijf waar ze werken dan andere tijdelijke arbeidskrachten.
Lees meer

Hoeveel inwoners van België en Duitsland hebben een recreatiewoning in Nederland?

In totaal kent Nederland 13,7 duizend recreatiewoningen met een eigenaar die op 1 oktober 2019 in België (2,95 duizend) of Duitsland (10,75 duizend) woonde. Onder eigenaren die in België woonden is Sluis de populairste gemeente met 1 120 recreatiewoningen. Duitse eigenaren hebben de meeste recreatiewoningen in een andere Zeeuwse gemeente: Schouwen Duiveland (1 640 recreatiewoningen). Daarna volgen Schagen (1 320) en Sluis (1 000).
Lees meer

Hoeveel huishoudens met minderjarige kinderen zijn er?

Op 1 januari 2019 telde Nederland bijna 1,9 miljoen gezinnen met kinderen tot 18 jaar. In 1,3 miljoen van deze huishoudens was het jongste kind jonger dan 12 jaar, in 563 duizend huishoudens was het jongste kind 12 tot 18 jaar oud. Er waren 356 duizend eenouderhuishoudens met minderjarige kinderen.
Lees meer

Hoeveel Nederlanders kampen met eenzaamheid?

In 2019 ervoer 9 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder sterke gevoelens van sociale en emotionele eenzaamheid, en 26 procent voelde zich enigszins eenzaam. Alleenstaande ouders en alleenstaanden voelen zich het vaakst sterk eenzaam.
Lees meer

Hoeveel mensen wonen in een verpleeghuis?

Op 1 januari 2019 woonden ruim 115 duizend mensen in een verzorgings- of verpleeghuis.
Lees meer

Hoeveel 65-plussers wonen er in Nederland?

Nederland telt ruim 3 miljoen 65-plussers in particuliere huishoudens, en meer dan 100 duizend in institutionele huishoudens die bijvoorbeeld in verpleeg- of verzorgingshuizen verblijven. In totaal is ongeveer 20 procent van de Nederlandse bevolking ouder dan 65 jaar.
Totaal personen in huishoudens naar leeftijd

Hoeveel middelbare scholieren zitten in het laatste leerjaar?

In totaal zitten er 40,5 duizend leerlingen in hun laatste jaar het VWO, 56,5 duizend leerlingen in het laatste jaar van de havo en bijna 102 duizend leerlingen in hun laatste jaar van het VMBO.
Voortgezet onderwijs: leerlingen per leerjaar

Hoeveel basisschoolleerlingen zitten in groep 8?

In het reguliere basisonderwijs zitten op dit moment ongeveer 175 duizend leerlingen in groep 8.
DUO.nl: Leerlingen in het basisonderwijs naar leerjaar

Hoeveel sporten Nederlanders normaal gesproken?

Ruim 60 procent van de kinderen tussen de 4 en 12 jaar en ongeveer de helft van de volwassenen gaf in 2018 aan wekelijks te sporten. Een kwart van de volwassenen had een abonnement bij een fitnesscentrum, zwembad of andere sportaanbieder, en bijna 19 procent was lid van een sportvereniging.
Bewegen: kinderen tot 12 jaar
Bewegen: 18 jaar of ouder

Hoeveel Nederlanders hebben thuis geen internet?

Van de Nederlandse inwoners van 12 jaar of ouder gaf 3 procent in 2019 aan thuis geen internet te hebben. Dat zijn ongeveer 453 duizend mensen. 75-plussers hebben het vaakst geen internet thuis. In 2019 was dit voor 23 procent van de 75-plussers het geval.
Lees meer

Hoeveel mensen werken er normaal gesproken thuis?

In 2019 waren er 3,5 miljoen mensen met betaald werk die (soms) thuiswerken. Dat is 39 procent van de werkzame beroepsbevolking. Van deze thuiswerkenden was ongeveer 1,3 miljoen gewoonlijk thuis aan het werk en 2,2 miljoen werkte incidenteel thuis.
Lees meer

In welke bedrijfstakken wordt normaal gesproken veel thuisgewerkt?

Er zijn vijf bedrijfstakken met meer dan 60 procent (incidentele) thuiswerkers (2018). Dit zijn informatie en communicatie, onderwijs, financiële dienstverlening, specialistische zakelijke diensten, en energievoorziening.
Lees meer

Hoeveel mensen werken er in de cultuur, sport en recreatie?

In de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie waren er 524 duizend banen (2018). Het CBS heeft nog geen zicht op de effecten van gebeurtenissen rondom het coronavirus op het aantal banen.
Lees meer

Hoeveel mensen met een cruciaal beroep hebben kinderen?

Een kwart van de 3,1 miljoen mensen met een cruciaal beroep, 780 duizend personen, had een kind tot 12 jaar (vierde kwartaal van 2019). 11 procent (340 duizend) had een kind jonger dan 4 jaar.
Lees meer

Bron: CBS.nl